Japana

Shiba Inu

NOBU

KADO

The Moon children taking their new Shiba puppy Kado home.